Royal Copenhagen Skate

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er ”Royal Copenhagen Skate” og foreningens hjemsted er København.

 

§ 2
Foreningens formål er;

–   Forbedre skateboarders muligheder for at udøve deres ”sport” i København.

–   Skabe bedre rammer for skateboarding i København og omegn.

–   Sætte København på verdenskortet inden for professionel skateboarding.

–   Foreningen vil beskæftige sig med at forbedre kendskabet til skateboarding for udøvere og andre interesserede.

–   Tilbyde mulighed for indblik i skateboard-verdenen.

–   Sprede kendskabet til skateboarding og give medlemmerne lejlighed til at sætte sig ind i dens mangfoldighed.

–   Skabe et forum, der danner rammer om fælles interesser inden for skateboarding.

–   At afholde skateboard relateret arrangementer og være behjælpelig med at afholde sådanne.

–   At arbejde på/for rabataftaler for medlemmerne i København og omegn.

 

§ 3

Tegning og hæftelse

Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab, ved beløb under 5.000,- kr., dog alene kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 4

Regnskab og revision

En revisor vælges for en toårig periode på generalforsamlingen.

Regnskabet gennemgås af en af generalforsamlingen godkendt regnskabskyndig person, forening eller organisation. Regnskabsåret løber fra Jan 01/01/20xx dec. 31/12/20xx.

Det af revisor og bestyrelsen gennemgåede og underskrevet regnskab fremlægges til godkendelse på foreningens årlige generalforsamling.

 

§ 5

Bestyrelsen har mulighed for at indgå aftaler om sponsorater til ”Royal Copenhagen Skate” arbejde – eller i forbindelse med konkrete projekter. Bestyrelsen bemyndiges til, at forhandle det konkrete indhold af sponsoraterne på plads, herunder ydelser og modydelser samt sponsoraternes økonomiske omfang.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest d. 15 april.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer som vælges på Generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode således, at der vælges 4 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år. Et afgående bestyrelsesmedlem kan genopstille til valg på lige fod med andre opstillede

Bestyrelsen konstituere sig selv med:

Formand

Næstformand

Kasserer

5 bestyrelsesmedlemmer

En bestyrelses beslutning har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal på et alm. bestyrelsesmøde har stemt for den.

Foreningen forpligter sig over for 3. mand ved formandens underskrift.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan evt. vælge, at afvikle afstemninger via klubbens hjemmeside hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Såfremt man af andre årsager ikke kan deltage i Generalforsamlingen, kan man enten stemme via brev eller via fuldmagt. Stemmer man via fuldmagt skal den fremvises til formanden umiddelbart inden påbegyndelse af Generalforsamling.

Dagsordenen til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal som et minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

 

§ 7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal beslutning om ophævelse af klubben og anvendelse af evt. overskydende midler tiltrædes af min. 3/4 af samtlige aktive medlemmer.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når mindst 1/2 af medlemmerne forlanger det skriftligt og under angivelse af dagsordenen. Det er herefter bestyrelsens pligt at afholde denne med 30 dages varsel og senest i løbet af 8 uger. Indkaldelse kan foregå via klubbens hjemmeside, opslag og/eller mail.

 

§ 9

Foreningens midler administreres af kassereren og opbevares på en bankkonto oprettet i ”Royal Copenhagen Skate” navn. Det er kun kassereren og formanden som har adgang til denne konto.

Kassereren afholder alle udgifter hidrørende ”Royal Copenhagen Skate” med foreningens midler og fører regnskab med indtægter og udgifter – dog alt under bestyrelsens kontrol og efter dennes anvisninger.

 

§ 10

Arbejdet i foreningens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til klubbens arbejde kan dog godtgøres efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.

 

§ 11

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt en enstemmig bestyrelse finder det pågældende medlems opførsel / udtalelser etc. i strid med ”Royal Copenhagen Skate” interesser.
Det ekskluderede medlem kan efterfølgende kræve taletid til næstkommende Generalforsamling med henblik på at tale sin sag. Eventuel stadfæstelse af eksklusion skal derefter bekræftes ved en efterfølgende afstemning.

 

§ 12

Alle personer, som kan stå inde for foreningens formål, skal kunne blive medlem.

Kun dem der har betalt kontingent for det løbende år, kvartal, måned er medlem. Kontingentet følger kalenderåret.

Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling.

 

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og beslutningen er kun gyldig når 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

En eventuel formue skal hvis foreningen opløses bruges til forbedring af skateboardramper i Københavns området.

 

§ 14

Ovennævnte vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen. Tidligere vedtægter annulleres hermed.

Foreningsvedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx.xx.2011 i København.

 

§ 15

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at tilbyde gratis medlemskab eller nedslag i kontingent til:

a) Enkeltpersoner som har haft en særlig betydning for skateboard miljøet eller Foreningen

b) Medlemmer af bestyrelsen meddeles kontingentfrihed.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne enkeltpersoner til ”æresmedlemmer” og samtidig herved tilbyde gratis medlemskab.